REGULAMIN PRZEWOZÓW

 

Regulamin przewozów firmy Cleo Sp. z o.o. zwaną dalej Avabus, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 01.12.2021 r. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewoźnik – Avabus 
  2. pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
  3. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  4. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  5. bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
  6. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  7. bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym
  8. nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy. Nadbagaż należy zgłosić przy rezerwacji lub poinformować do dnia wyjazdu.
 2. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki przewozu

 1. Dokonanie nabycia biletu lub rezerwacji przejazdu drogą telefoniczną, za pomocą sms lub przez stronę www.avabus.pl oraz potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer po dokonaniu rezerwacji winien dokonać opłaty za bilet w formie elektronicznej lub najpóźniej u kierowcy przed zajęciem miejsca.
 3. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
 4. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
 5. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
  1. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
  2. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków).
  3. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  4. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
  5. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
  6. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).
 8. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem busa wymagany jest kontakt pod numerem alarmowym +48 506 990 991. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Pasażera.
 9. W przypadku braku możliwości wykonania przewozu w danym dniu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekierowania pasażera do innego przewoźnika, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności wybór pada na przewoźnika dysponującego takim samym taborem, jednakże w przypadku braku możliwości przewozu pasażera pojazdem o takim samym standardzie, przewoźnik może zlecić przewóz alternatywnymi pojazdami dostępnymi na danej trasie. Przewoźnik informuje o tym fakcie pasażera nie później niż 2 godziny przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku zgody pasażera na zmianę przewoźnika, pasażer otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

Bilet

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. Bilet jednorazowy.
  2. Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji oraz po podaniu pięciu ostatnich przejazdów podanych przy rezerwacji i po zaakceptowaniu je przez biuro przewoźnika.
 2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.

Obowiązki pasażera

 1. Pasażer jest obowiązany do:
  1. oczekiwania w uzgodnionym miejscu co najmniej 15 min przed ustalonym czasem przyjazdu busa.
  2. okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
  3. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu
  4. stosowania się do zaleceń kierowcy
  5. w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
 2. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za niezapięcie pasów bezpieczeństwa oraz pokrywa koszty nałożonych kar za to wykroczenie.
 3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom.
 4. Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
 5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
 6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia. Z wyjątkiem wykupienia dodatkowego miejsca za porozumieniem z biurem.
 7. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.
 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy.
 9. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi jedną torbę podróżną lub walizkę plus bagaż podręczny.
 2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  1. Bagaż dodatkowy (za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 10 euro lub jej równowartości w złotówkach). Cena dotycz nadbagażu o wielkości nie przekraczającej standardowej torby podróżnej lub walizki
  2. Wózki dziecięce
  3. Rowery
  4. Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 3. W przypadku niezgłoszenia dodatkowego bagażu przy dokonywaniu rezerwacji, kierowca ma prawo odmówić przewozu nadbagażu lub naliczyć dodatkową opłatę ustalaną indywidualnie.
 4. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 5. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).
 6. Odpowiedzialność za przewóz niedozwolonych środków, w tym wszelkiego rodzaju narkotyków, ponad dopuszczalnej ilości alkoholu, papierosów, etc. ponosi wyłącznie pasażer.
 7. W przypadku ujawnienia przez służby drogowe przewozu niedozwolonych środków, na pasażera może zostać nałożona dodatkowa opłata karna za opóźnienia wynikające z dodatkowego przestoju busa podczas kontroli.

Paczki, przesyłki

 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy przesyłki
 2. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

Przewóz zwierząt

 1. Przewoźnik dopuszcza przewóz małych zwierząt takich jak koty, psy w specjalnie przystosowanych do przewozu klatkach lub kontenerach.
 2. Przewoźnik pobiera dodatkową opłatę uzgodnioną indywidualnie.
 3. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za przewożone zwierzę oraz za wyrządzone przez zwierzę szkody zarówno na mieniu przewoźnika, jak i pozostałych pasażerów.
 4. Przewoźnik dopuszcza transport zwierząt na zlecenie. W takim przypadku zwierzę powinno posiadać kompletną, wymaganą prawem dokumentację, smycz, obrożę, miskę oraz karmę niezbędną w trakcie podróży.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za stan zdrowia przewożonych zwierząt.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za ewentualny zgon zwierzęcia wywołany stresem lub chorobą lokomocyjną podczas podróży, jak i po zakończonej podróży.

Promocje

 1. Co 6 przejazd 50%. Do skorzystania z promocji wymagana jest karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki lub hologramy z datami i podpisem kierowcy.
 2. Pasażer chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest zgłosić rezerwację przynajmniej tydzień przed wyjazdem.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
 4. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji. Warunki korzystania z promocji „szósty przejazd za 50%” Osoba która chce skorzystać z promocji powinna przy rezerwacji zgłosić ten fakt i podać pięć ostatnich dat przejazdów. Po sprawdzeniu wszystkich dat i potwierdzeniu przez biuro osoba może skorzystać z przejazdu za 50 %. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisaną datę przejazd. Z promocji można skorzystać w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszej daty.

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną ( formularz rezerwacyjny na stronie www.avabus.pl, sms lub telefon na numer +48 506 990 991
 2. Przy rezerwacji wymagane jest podanie faktycznych danych osobowych oraz prawidłowych adresów podróży.
 3. Opłaty za rezerwację dokonywane mogą być drogą elektroniczną – system płatności internetowych, kartą płatniczą, blik oraz gotówką u kierowcy. W przypadku płatności gotówką u kierowcy wymagana jest odliczona kwota. Kierowca nie posiada przy sobie gotówki.
 4. Wymagane jest potwierdzenie rezerwacji w terminie 24 h przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku nieopłaconej rezerwacji, zostaje ona automatycznie anulowana. Potwierdzenia przyjmujemy do godziny 18:00 dzień przed wyjazdem.
 5. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę Avabus można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.avabus.pl w godzinach 7:00 – 20:00.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 7. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

Odstąpienie od umowy

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z winy nie leżącej po stronie przewoźnika lub rezygnacji z przejazdu, przewoźnik pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości:
  1. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
  2. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  3. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 100% wartości biletu.
 2. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd busa, Przewoźnik ma prawo do potrącenia lub dochodzenia zapłaty 100 % wartości biletu. Rezerwacja przejazdu jest równoznaczna z zawarciem umowy konsumenckiej. W przypadku rezygnacji i nieopłacenia opłaty manipulacyjnej przewoźnik przekazuje roszczenie na drogę postępowania sądowego.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: biuro@avabus.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe pasażera, opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji, opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości, opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą, wskazanie sposobu rekompensaty szkody.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni, od dnia złożenia.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta
Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu
Panel transakcyjny –  Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za którego pośrednictwem Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy – (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
Przedpłaty
Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.
Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

§ 2. Postanowienia końcowe
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

Witaj, w czym możemy pomóc?

Witaj, w czym możemy pomóc?

I will be back soon

Witaj, w czym możemy pomóc?
Masz pytania?
Śmiało napisz do mnie, albo zadzwoń!
Zacznij przez:
chat